Español   Català   English   

Política de privacitat

1.  ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
 
FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P informa que les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar-se mitjançat la seva website, així com les que poguessin facilitar en un futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, serán incorporades als fitxers titularitat de FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P, les dades del qual consten  a l’encapçalament.
 
Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar els serveis o facilitar els productes que sol•liciti, y en el seu cas, pel compliment i excecució dels contratctes que poguessin celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li información relacionada amb les activitats de FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P, mitjançant qualsevol mitjà, fin i tot l’electrònic. Els destinarais de la información recollida serán, principalment, els treballadors de FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P. Tret en els camps que expressament es determini per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals son voluntàries, sense que la falta de resposta a aquestes preguntes impliqui una falta de qualitat en els serveis que Vostè sol•licita. La falta de complimentació dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitará que FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P pugui prestar els serveis o faciliti els productes que sol•licita.
 
El consentiment otorgat pel tractament de les seves dades personals, pot ser revocat en qualsevol momento, dirigint-se a la dirección de FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P o mitjançant el correo electrònic fsnotariosvilanova@gmail.com.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades facilitades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.
 
2. EXERCICI DE DRETS: ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ I OPOSICIÓ
 
Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P podrán exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancelació i oposición respecte les dades incorporades als fitxers de FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P.
 
Donat el carácter confidencial de la información, Vostè no podrá exercitar els seus drets telefònicament, ha de sol•licitar per qualsevol mitjà que deixi constancia del seu enviament i de la seva recepció i remetre una còpia del seu D.NI. o document equivalent.
 
L’interessanr podrá exercitar els seus drets mitjançant una comunicació per escrit dirigida a FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P a l’adreça indicada a l’inici o a la dirección de correu electrònic fsnotariosvilanova@gmail.com.
 
3. MESURES DE SEGURETAT
 
FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P els informa que tenen implantades les mesures de seguretat d’índole técnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagtzemades i els riscos als que estan exposades, bé provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.
 
L’ussuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat d’internet no són inexpugnables i íntegrament fiables i que FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P no pot garantir la inexistencia de virus o altres elements que poguessin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) del usuari.
 
4. MENORS D’EDAT
 
En el supòsit que algun dels nostres serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys  FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P sol•licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de dades personals del menor.
 
FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P  aquest fet s’hagin facilitat sense el consentiment de pares o tutors.
 
5. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS S.C.P es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivada per un canvi doctrinal de l’Autoritat competent en Protecció de Dades,  legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat será publicada, abans de fer efectiva la seva apliació. L’ús de la Web després dels canvis citats, implicarà l’acceptació d’aquests.
 
6. LEGISLACIÓ APLICABLE

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l’us d’aquest site, será regida, interpretada i sotmesa d’acord amb les lleis d’Espanya.