Español   Català   English   

» Escriptures publiques a Vilanova i la Geltrú «

Escriptures

A Ferrando - Sanz Notaris Associats som funcionaris públics i professionals del Dret. Exercim la nostra professió a Vilanova i la Geltrú.
Com a Notaris de Vilanova i la Geltrú gestionem documents públics, incloent l’assessorament, autorització i intervenció de tota classe d’escriptures publiques, actes i pòlisses mercantils.Gestionem, entre altres, els següents documents: 
 • Pòlisses de préstec i crèdit.
 • Avals i fiances.
 • Contractes mercantils en general.
 • Fotocòpies compulsades.
 • Legitimació de signatures.
 • Comparvendas.
 • Extinció de condominis.
 • Permutes.
 • Donacions.
 • Prèstecs hipotecaris.
 • Cancel•lacions d’hipoteques.
 • Subrogació i novació d’hipoteques.
 • Constitució de societats.
 • Modificacions societàries.
 • Fusió, dissolució i liquidació de societats.
 • Associacions i fundacions.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Dissolució i liquidació de béns de guanys.
 • Testaments, testaments vitals.
 • Autotuteles.
 • Declaracions d’hereus.
 • Herències.
 • Actes de sorteig.
 • Actes de notorietat.
 • Actes de presencia.
 • Actes de reagrupació familiar.
 • Autoritzacions de menors per viatjar.
 • Poders generals.
 • Poders per a plets.
 • Poders especials per herències, comprar, vendre, etcétera.
 • Casaments, divorcis i parelles de fet.
Ferrando - Sanz Notarios Asociados
Ferrando - Sanz Notarios Asociados