Escriptures publiques a Vilanova i la Geltrú

Escriptures

A Ferrando - Sanz Notaris Associats som funcionaris públics i professionals del Dret. Exercim la nostra professió a Vilanova i la Geltrú.

Com a Notaris de Vilanova i la Geltrú gestionem documents públics, incloent l’assessorament, autorització i intervenció de tota classe d’escriptures publiques, actes i pòlisses mercantils.

Gestionem, entre altres, els següents documents:
• Pòlisses de préstec i crèdit.
• Avals i fiances.
• Contractes mercantils en general.
• Fotocòpies compulsades.
• Legitimació de signatures.
• Comparvendas.
• Extinció de condominis.
• Permutes.
• Donacions.
• Prèstecs hipotecaris.
• Cancel•lacions d’hipoteques.
• Subrogació i novació d’hipoteques.
• Constitució de societats.
• Modificacions societàries.
• Fusió, dissolució i liquidació de societats.
• Associacions i fundacions.

• Capitulacions matrimonials.
• Dissolució i liquidació de béns de guanys.
• Testaments, testaments vitals.
• Autotuteles.
• Declaracions d’hereus.
• Herències.
• Actes de sorteig.
• Actes de notorietat.
• Actes de presencia.
• Actes de reagrupació familiar.
• Autoritzacions de menors per viatjar.
• Poders generals.
• Poders per a plets.
• Poders especials per herències, comprar, vendre, etcétera.
• Casaments, divorcis i parelles de fet.

© 2021 FERRANDO – SANZ NOTARIOS ASOCIADOS Tots els drets reservats
Produït per BeeDigital